Riktlinjer för användning

Riktlinjer för användning

Om ett företag eller organisation har bestämt sig för att använda sig av COPSOQ som enkätverktyg, rekommenderas det att nedanstående punkter övervägs innan arbetet påbörjas. Riktlinjerna är utarbetade i samarbete med olika verksamheter och andra aktörer som arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö.

  1. Påbörja aldrig en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, om det inte finns ett uttalat syfte att ta resultaten seriöst och en intention om att handla efter det resultat man fått.
  2. Det är frivilligt att delta i en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön, men en svarsprocent på under 60% är otillfredsställande och kan i sig själv vara ett tecken på dålig arbetsmiljö.
  3. Deltagande ska vara anonymt. Om det uträknas ett genomsnitt för grupper på under 15 personer, bör de involverade ha möjlighet att lämna samtycke för detta.
  4. Personer som deltar i en undersökning har rätt att ta del av resultatet av denna.
  5. Representanter från översta ledning, ledning på mellannivå och medarbetargruppen bör involveras och delta i förberedningen samt uppföljningen av enkäten. Man bör inte använda sig av särskilda utskott eller ”eldsjälar”.
  6. Det är viktigt att skilja på s.k. villkor i arbetet och faktorer som kan och bör ändras. Tumregeln är att inte försöka ändra på något som inte kan ändras, och acceptera inte förhållanden som bör förbättras.
  7. Det finns inga standardiserade lösningar. Det är viktigt att lösningarna utvecklas av de involverade parterna och därmed blir en integrerad del av det dagliga arbetet för att på sikt uppnå exempelvis högre produktivitet och kvalitet i arbetet.
  8. Det är en bra idé att genomföra undersökningen igen 1-2 år senare, för att se om de lösningar man kom på gav önskade resultat.
  9. Många arbetsplatser upplever att det lönar sig att upprepa undersökningen med fasta mellanrum som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och organisationsutvecklingen,.
  10. En undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör inte uppfattas som en slags dom eller betyg. Det är ett verktyg som kan användas i utvecklingsprocessen och för att skapa dialog.
Mjuka riktlinjer
Mjuka riktlinjer